DEVIreg Smart - Лицензионно споразумение с краен потребител и отказване от отговорност

DEVIregTM Smart - Лицензионно споразумение с краен потребител и отказване от отговорност

 1. Лицензно споразумение

Това лицензионно споразумение с краен потребител и отказване от претенции ("Споразумение") е сключено между Danfoss A/S или нейните представителства (всяко от които по-нататък в този документ за краткост се наричат "Danfoss") и Вие като краен потребител ("Вие" или "Потребител") , В това споразумение "представителство" означава лице, пряко или косвено контролирани от Danfoss A/S, дали чрез акции или правото на глас.

При приемане на настоящото споразумение Danfoss Ви предоставя ограничен, неексклузивен, непрехвърлим и безвъзмезден, международен лиценз ("Лиценз") за инсталиране и използване на мобилното приложение DEVI Smart App ("Мобилно приложение"), за използване със всяко устройство, което Потребителят притежава или управлява. Лицензирането се издава на потребителя само при приемане от потребителя на следното:

 1. a) Условията на настоящото споразумение.
 2. b) Условия за използване, на Danfoss (могат да бъдат прочетени на www.Danfoss.com)
 3. c) Политиката за поверителност на Danfoss (може да бъде прочетена на www.Danfoss.com)

 

 1. Автоматично обновяване на софтуера

Danfoss може да разработва софтуерни подобрения, поправки, актуализации и други модификации, за да подобри ефективността на Софтуера ("Обновления"). Чрез свързване на DEVIreg™ Smart с интернет Вие приемате, че Обновленията могат да бъдат автоматично изтеглени и инсталирани на Вашия терморегулатор DEVIreg™ Smart без да е необходимо допълнително уведомление или съгласие. Вие се съгласявате, че може да се наложи да инсталирате Обновления за да използвате продукта за отдалечен достъп.

 

 1. Съгласие за използване на данни

Със свързването на Вашия DEVIreg™ Smart към безжичната мрежа и интернет Вие се съгласявате, че Danfoss може да събира, използва, регистрира и съхранява информация относно имена на Ваши стаи, изисквания за отопление, потребителски настройки, IP-адреси, софтуерни и хардуерни атрибути, грешки при свързване и взаимодействия с потребителя. Тази информация се използва от Danfoss за подобряване на настройките по подразбиране и за повишаване ефективността на софтуера.

 

 

 1. Права на собственост

Този лиценз и Софтуерът съдържат лична информация, която е собственост на Danfoss и се защитава от приложимите права на интелектуална собственост. Освен ако не е изрично разрешено тук, събираната тук информация от Danfoss не може :

 1. I. да бъде използвана за други цели, освен в съответствие с настоящото споразумение
 2. да се копира или възпроизвежда под каквато и да е форма, или

III. да бъде променяна, отдавана под наем, на лизинг, продавана, разпространява или използва за търговски цели.

Danfoss си запазва правото да променя, спира, премахва или блокира достъпа на потребителя по всяко време и без предупреждение. Името Danfoss, логото Danfoss и други търговски марки на Danfoss, графики и лога са търговски марки или регистрирани търговски марки на Danfoss или неговите дъщерни дружества. На потребителят не се предоставят права или лиценз по отношение на тези търговски марки.

 1. Third Party Components

Софтуерът може да включва определени софтуерни компоненти от други производители ( "Third Party Components"), включително с отворен код и свободен софтуер, компоненти, всеки от които има своя собствено авторското право и свои собствени лицензионни условия ( "Third Party License"). Списък с включени софтуерни компоненти и съответните им лицензи могат да бъдат намерени в рамковите лицензи за отворен код в раздел 9.

 

До степента, до която „Third Party License“ дава права на потребителя да използва, копира или променя даден Open Source компонент, която е по-широка или по-тясна от правата, предоставени в настоящото споразумение, след това тези права имат предимство пред правата и ограниченията, предоставени в настоящото споразумение единствено за тези ( "Third Party Components").

 1. Отказ от гаранционно обслужване

Настоящият лиценз се предоставя на база "както е" и "както е налично" за предвидените цели, както е определено от Danfoss само и всяко използване от потребителя е на собствен риск. Софтуерът, резултатите и информацията, събрана по този начин не може да замени технически съвети, но трябва да бъде потвърдена от Потребителя, те не са обещания и не трябва да се разчита на тях, като точни данни или анализи.

Danfoss отказва всякакви гаранции и условия по отношение на Софтуерът, ако са налични изрични, подразбиращи се, законово, включително, но не само, условия за продаваемост, задоволително качество, годност за определена цел, точност и липса на нарушение на права на трети лица. Danfoss не гарантира, че Софтуерът ще отговори на Вашите изисквания или че работата му ще бъде непрекъсната или без грешки. 7. Ограничение на отговорността

До степента, до която не е забранена със закон, в никакъв случай Danfoss не носи отговорност за каквито и да било преки, специални, непреки или последващи щети, каквато и да е, включително, без ограничение, увреждане на имущество, обезщетение за загуба на спестявания или печалба, или загуба на данни, произтекли от всяко използване на Софтуера.

 1. Разни

Лицензът автоматично се прекратява при нарушения от страна на потребителя на някое от условията на настоящото споразумение. Danfoss може да прекрати лиценза по свое усмотрение, без предварително известие.

Настоящото споразумение и лиценза подлежат на приложимото право на Дания. Всеки спор, породен от или във връзка с настоящото споразумение, се представя на изключителната юрисдикция на съдилищата в Дания.

 1. Лицензни споразумения на „Third Party Components“
Беше ли полезна тази статия?
0 от 0 считат материала за полезен
Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Статията е затворена за коментари.