DEVI Smart App— umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego

DEVI Smart App— umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego

1. Licencja
Ta umowa licencyjna z oświadczeniem użytkownika końcowego („Umowa”) wiąże firmę Danfoss A/S lub jej podmioty zależne („Danfoss”) z użytkownikiem końcowym („Użytkownik”). W tej umowie „Podmiot zależny” oznacza jednostkę bezpośrednio lub pośrednio kontrolowaną przez firmę Danfoss A/S jako właściciela udziałów lub prawa do głosowania.

Po zaakceptowaniu tej umowy firma Danfoss udziela użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszonej, pozbawionej honorariów autorskich, obowiązującej na całym świecie licencji („Licencja”) na instalowanie i używanie DEVI Smart App(„Aplikacja”), z której użytkownik może korzystać na dowolnym posiadanym lub kontrolowanym przez siebie urządzeniu. Licencja jest udzielana użytkownikowi zgodnie z:
a) Warunkami niniejszej umowy
b) Warunkami korzystania z produktów Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)
c) Polityką prywatności firmy Danfoss (dostępnych na stronie www.danfoss.com)

2. Zgoda na używanie danych
Instalując aplikację i używając jej, użytkownik zgadza się, aby firma Danfoss gromadziła, rejestrowała, przechowywała i przetwarzała informacje dotyczące jego wymagań związanych z ogrzewaniem, ustawień, adresów IP, atrybutów oprogramowania i urządzeń, błędów połączeń i interakcji. Informacje te posłużą firmie Danfoss do ulepszania ustawień domyślnych i poprawiania funkcjonalności aplikacji.

3. Prawa do zastrzeżonych informacji
Ta licencja i ta aplikacja zawierają zastrzeżone informacje stanowiące własność firmy Danfoss i chronione przez odpowiednie przepisy dotyczące własności intelektualnej. Poza przypadkami jawnie dozwolonymi w tym dokumencie takie informacje firmy Danfoss nie mogą być
i. używane do żadnych innych celów niezgodnych z tą umową,
ii. kopiowane ani powielane w żaden sposób,
iii. modyfikowane, wypożyczane, dzierżawione, sprzedawane, rozpowszechniane ani używane w celach komercyjnych.

Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub wyłączenia dostępu użytkownika w dowolnej chwili i bez powiadomienia. Nazwa i logo Danfoss oraz inne znaki towarowe, grafiki i logo firmy Danfoss są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Danfoss albo jej podmiotów zależnych. Użytkownik nie otrzymuje prawa ani licencji do korzystania z tych znaków towarowych.

4. Elementy innych firm
Aplikacja może zawierać elementy oprogramowania innych firm („Elementy innych firm”), w tym elementy oprogramowania bezpłatnego i open source, z których każdy jest oddzielnie objęty prawem autorskim i ma własne warunki licencji („Licencja innej firmy”). W części licencje open source można znaleźć listę użytych elementów oprogramowania i ich licencji.

W przypadkach, gdy licencja innej firmy udziela użytkownikowi praw do użytkowania, kopiowania i modyfikowania elementu open source w zakresie szerszym lub węższym niż niniejsza umowa, tak zmienione prawa mają pierwszeństwo względem praw i ograniczeń wynikających z niniejszej umowy, ale wyłącznie w kontekście tych elementów innych firm.

5. Wyłączenie gwarancji
Ta licencja jest oferowana w stanie takim jak jest i w miarę dostępności na potrzeby określone wyłącznie przez firmę Danfoss. Użytkownik korzysta z niej w całości na własne ryzyko. Aplikacja i uzyskane dzięki niej wyniki oraz informacje nie mogą zastąpić porad technicznych i wymagają weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią one przyrzeczeń i nie należy na nich polegać jako na dokładnych danych czy analizach.

Firma Danfoss wyklucza wszelkie gwarancje i warunki dotyczące aplikacji, czy to wyrażone bezpośrednio, dorozumiane, czy ustawowe, między innymi gwarancje dotyczące wartości handlowej, jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszenia praw innych podmiotów. Firma Danfoss nie gwarantuje, że aplikacja spełni wymagania użytkownika. Nie gwarantuje też jej nieprzerwanego, bezbłędnego działania.

6. Ograniczenie odpowiedzialności
W zgodzie z obowiązującymi przepisami w żadnym przypadku firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, szczególne, pośrednie czy wynikowe szkody związane z użytkowaniem aplikacji. Dotyczy to między innymi, bez ograniczeń, utraty mienia, oszczędności, zysków czy danych w wyniku stosowania aplikacji w jakikolwiek sposób.

7. Inne
Licencja ta ulega automatycznemu cofnięciu w przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z warunków umowy. Firma Danfoss może cofnąć tę licencję według własnego uznania bez wcześniejszego powiadomienia.

Ta umowa i ta licencja podlegają przepisom prawa materialnego Danii. Wszelkie spory wynikające z tej umowy lub w związku z nią będą rozpatrywane wyłącznie w jurysdykcji sądów Danii.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

0 Komentarze

Komentarze do artykułu są zablokowane.