DEVIreg Smart – Licenčná zmluva pre koncového používateľa a vylúčenie zodpovednosti

DEVIreg Smart – Licenčná zmluva pre koncového používateľa a vylúčenie zodpovednosti
1. Licencia
Táto Licenčná zmluva pre koncového používateľa a vylúčenie zodpovednosti (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára medzi spoločnosťou Danfoss A/S alebo jej pobočkami (ďalej len „Danfoss“) a Vami ako koncovým používateľom (ďalej len „Vy“ alebo „Používateľ“). Výraz „Pobočka“ v tejto zmluve označuje entitu priamo alebo nepriamo kontrolovanú spoločnosťou Danfoss A/S prostredníctvom podielových akcií alebo hlasovacieho práva.

Na základe akceptovania tejto zmluvy Vám spoločnosť Danfoss udelí obmedzenú, nevýlučnú, neprenosnú, bezplatnú a celosvetovo platnú licenciu (ďalej len „Licencia“) na inštaláciu a používanie softvéru (ďalej len „Softvér“), ktorý je súčasťou termostatu DEVIreg Smart. Táto Licencia sa udeľuje na základe súhlasu Používateľa s:
a) Podmienkami tejto Zmluvy
b) Podmienkami používania Danfoss (dostupné na www.Danfoss.com)
c) Zásadami ochrany osobných údajov Danfoss (dostupnými na www.Danfoss.com)

2. Automatické aktualizácie softvéru
Spoločnosť Danfoss môže z času na čas vyvinúť vylepšenia, opravy chýb, aktualizácie a ďalšie úpravy na zlepšenie výkonu Softvéru (ďalej len „Aktualizácie“). Pripojením termostatu DEVIreg Smart k internetu súhlasíte s Aktualizáciami, ktoré sa môžu automaticky prevziať a inštalovať do vášho termostatu DEVIreg Smart bez ďalších oznámení alebo potreby súhlasu. Ste oboznámení so skutočnosťou, že na použitie Výrobku na diaľku môže byť potrebná inštalácia Aktualizácií.

3. Súhlas s používaním údajov
Povolením bezdrôtového pripojenia termostatu DEVIreg Smart súhlasíte, že spoločnosť Danfoss môže zhromažďovať, používať, zaznamenávať a ukladať údaje o názvoch miestností, vykurovacích požiadavkách, nastaveniach používateľa, IP adresách, parametroch softvérov a hardvérov, chybách v pripojení a interakcii používateľa. Tieto údaje spoločnosť Danfoss používa na zlepšenie predvolených nastavení a zvýšenie výkonu Softvéru.

4. Vlastnícke práva
Táto Licencia a Softvér obsahujú údaje o vlastníctve, ktoré patria spoločnosti Danfoss a sú chránené platným právom na duševné vlastníctvo. Okrem výslovných povolení uvedených v tomto dokumente sa tieto údaje spoločnosti Danfoss nesmú
i. používať s iným cieľom ako je stanovené v tejto Zmluve,
ii. kopírovať alebo reprodukovať v akejkoľvek forme alebo
iii. upravovať, prenajímať, predávať, distribuovať alebo využívať na komerčné účely.

Spoločnosť Danfoss si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo zrušiť prístup Používateľa. Názov Danfoss, logo Danfoss a ďalšie ochranné známky, grafika a logá Danfoss sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Danfoss a jej pobočiek. Používateľ nemá žiadne právo alebo licenciu vzťahujúce sa na použitie týchto ochranných známok.

5. Komponenty tretích strán
Softvér môže obsahovať určité softvérové komponenty tretích strán (ďalej len „Komponenty tretích strán“) vrátane voľne šíriteľných a bezplatných softvérových komponentov, z ktorých každý podlieha vlastnému autorskému právu a licenčným podmienkam (ďalej len „Licencia tretej strany“). Zoznam zahrnutých Softvérových komponentov a licencií, ktoré sa na nich vzťahujú, môžete nájsť v odseku 8. Ak akákoľvek Licencia tretej strany Používateľovi povoľuje do určitého rozsahu používať, kopírovať alebo upravovať voľne šíriteľné komponenty v širšom alebo užšom rozsahu ako táto Zmluva, platí, že tieto práva sú nadradené právam a obmedzeniam tejto Zmluvy výlučne pre tieto Komponenty tretej strany.

6. Odmietnutie záruky
Táto Licencia sa poskytuje „tak, ako je“ a „tak, ako je dostupná“ na účely stanovené spoločnosťou Danfoss a každé ďalšie použitie je na vlastnú zodpovednosť Používateľa. Softvér a získané výsledky a informácie nenahrádzajú technické poradenstvo a musia byť overené Používateľom, zároveň to nie sú skutočnosti, a preto sa nesmú považovať za presné údaje alebo analýzy. Spoločnosť Danfoss odmieta všetky záruky a podmienky vzťahujúce sa na Softvér, či už ide o výslovné, predpokladané alebo štatutárne, vrátane (okrem iného) obchodovateľnosti, uspokojujúcej kvality, vhodnosti na daný účel, presnosti a neporušovania práv tretích strán. Spoločnosť Danfoss nezaručuje, že Softvér bude spĺňať vaše požiadavky, alebo že bude fungovať bez prerušenia alebo porúch.

7. Obmedzenie zodpovednosti
V rozsahu, ktorý povoľuje zákon, nie je spoločnosť Danfoss v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne priame, špeciálne, nepriame alebo následné škody vrátane (okrem iného) škôd na majetku, straty úspor alebo zisku alebo straty údajov v dôsledku akéhokoľvek použitia Softvéru.

8. Rôzne
Platnosť licencie sa automaticky ukončí ak Používateľ poruší akékoľvek podmienky tejto Zmluvy. Spoločnosť Danfoss môže zrušiť Licenciu na základe vlastného uváženia bez predchádzajúceho upozornenia. Táto Zmluva a Licencia sú predmetom hmotného práva Dánskeho kráľovstva. Všetky rozpory vyplývajúce z tejto Zmluvy spadajú výlučne do jurisdikcie súdov v Dánsku.

9. Licencie komponentov tretích strán

Máte ďalšie otázky? Vložiť žiadosť

0 Príspevky

Článok je uzavretý pre príspevky.